Woord vandaag

7 december 2018
‘Licht is de toekomst.’

Het licht dat in het evangelie schijnt,
is fantastisch. Het is geen
 vals licht,
want dat wordt door de tegen
stan-
der verspreid. Die doet zich in
deze
tijd voor als boodschapper van
het
licht. Maar Gods licht schijnt heer-
lijk in het evangelie van Paulus, dat
wezenlijk genade inhoudt. Een an-
der evangelie is van de besnijdenis,
maar dat geldt in deze tijd niet.

‘Geen mix mogelijk?’

Nee! Wat na vermenging overblijft, is
een andersoortig evangelie, dat in
werkelijkheid geen evangelie is. De
apostel bespreekt dat in Galaten 1:
6,7. Daar is hij erg duidelijk. We heb-
ben in de studies Galaten gezien, dat
de mix: wet + genade onmogelijk is.
Tegenspreken (Titus 1:9,10) komt
dan ook meestal uit mensen voort,
die wettische op
vattingen hebben.

‘Ook anderen?’

Mensen, die zelf de leiding willen heb-
ben en daarmee andere principes wil-
len invoeren. Zie: Korach, Dathan en
Abiram. Zie Numeri 16:1-35.

Zij wilden zelf de leiding hebben in de
plaats van Mozes + Aäron, die door
God als oudsten waren aangesteld in
hun functie.
Volledig onterecht werden zij ervan be-
schuldigd zich te verheffen boven de
andere Israëlieten.