16 februari 2019
‘Studie in Soest boeiend.’

Daar eindigden we met overweging-
en over Babel. Het begin van Babel
was al bij Nimrod aanwezig. Hij was
een geweldig jager voor Jahweh. Hij
stichtte mogelijk Babel en de mensen
wilden daar blijven en zich een naam
maken. Jahweh had echter gezegd,
dat zij zich zouden vermenigvuldigen
en zich over de aarde verspreiden.
Dat deden zij niet.

‘Spraakverwarring?’

Dat gebeurde. Het woord verwarring
is afgeleid van de grondbetekenis van
Babel. Dat is: in-desintegratie, en

wanneer dat gebeurt, wanneer des-
integratie optreedt, valt iets snel of
langzaam uit elkaar. Zo ook de taal,
de mensen waren één van lip, zij had-
den één taal. Door dat te verwarren
ontstond verdeeldheid en de mensen
waren het oneens en verdeelden zich.

‘Gods wil.’

Ja, want God wilde, dat de mensheid
zich na Noach zou verspreiden over
heel de aarde. En dat zij zich zou ver-
menigvuldigen. Nu de mens eerst te-
gen Gods wil in ging, in Babel bleef,
een toren bouwde om een naam te
maken, verstoorde God dat. Ze wer-
den alsnog verstrooid over heel de
aarde. De volkeren kwa
men op aarde,
helemaal Gods plan.
 De lijn via Sem
loopt tot de Mes
sias Die zou komen.