Woord vandaag

11 maart 2019
‘God is zo groot en liefdevol.’

Wanneer we Zijn woord lezen, zullen
we onder de indruk raken. Wie Hij is,
zullen we nooit helemaal kunnen be-
vat
ten. In de Schrift vinden we enkele
ra
ke woorden, zoals:

is voor Jahweh iets te wonderlijk?
                               Genesis 18:14

Kennelijk niet, want Hij gaf Isaäk een
jaar later, terwijl zowel Abraham als
Sarah menselijk gesproken geen kin-
deren meer konden krijgen.

‘Ja mooi, toch de belofte vervuld.’

Een soortgelijk woord vinden we ook
bij Jeremia. Hij bidt tot zijn God, Jah-
weh en geeft daarin zijn geloof uiting:

ach Heer Jahweh, zie U hebt de heme-
len en de aarde gemaakt door Uw gro-
te kracht en door Uw uitgestrekte arm,
niets is voor U te wonderlijk
                                   Jeremia 32:17

Hij bidt om verlossing, omdat hij een
akker moest kopen als symbool voor
de verlossing van het land (vers 25),
het antwoord van Jahweh volgt snel.

‘Jahweh doet wat Hij belooft.’

Dat blijkt uit het antwoord dat de ou-
de profeet krijgt:

zie Ik ben Jahweh de God van alle
vlees, zou ook maar iets voor Mij te
wonderlijk zijn?
         Jeremia 32:27

Na de aanzegging van het gericht via
Babel, Nebukadnezar, klinkt ook:

zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de
landen waarheen Ik hen in Mijn ver-
ontwaardiging en grote verbolgen-
heid verdreven zal hebben, en Ik zal
hen terugbrengen naar deze plaats
en hen onbezorgd doen wonen

                                 Jeremia 32:37

Dit zal in de komende 1000 jaar en
daarna ook zo zijn. Israël zal terugge-
bracht zijn door God en delen in rijke
zegen, en zegen voor de volken zijn.