Woord vandaag

12 maart 2019
‘Voor God is niets te groot.’

We hebben gisteren gezien dat Hij
Zijn beloften waar maakt. Niet uit-
sluitend aan Israël, maar ook aan de
gemeente, het lichaam van Christus.
Speciale beloften, en toen Hij te mid-
den van Zijn volk was, klonk dit ook:

maar Jezus keek hen aan en zei tegen
hen: bij de mensen is dat onmogelijk,
maar bij God is alles mogelijk

                                Mattheüs 19:26

De rijke kan het koninkrijk van God
binnengaan, maar dat was erg moei-
lijk, zei de Heer. Daarop vroegen de
discipelen zich af wie dan gered kon
worden. En Jezus zei dat bij God alles
mogelijk is.

‘Later blijkt dat toch?’

Het is nog steeds zo, dat bij de men-
sen de redding van allen onmogelijk
is. Maar bij God wel, en daar gaat het
maar om. Paulus doet een serie zeer
positieve uitspraken die dat zeggen:

Want hiertoe arbeiden wij en worden
gesmaad, omdat wij vertrouwen op
de levende God, Die Redder van alle
mensen is, inzonderheid van de gelo-
vigen
                     1 Timotheüs 4:10

‘Duidelijk niet te wonderlijk.’

Het statement, de mededeling is hel-
der. God is Redder, door Zijn geliefde
Zoon redt Hij allen. Paulus laat op di-
verse plaatsen zien dat God in feite
alles door 2 mensen uitwerkt: Adam
en Christus. En
 zoals ieder mens on-
der de veroorde
ling kwam, zo zal ie-
der mens
 de rechtvaardigheid en het
leven ontvangen.
 Je kon niets doen
tegen het in Adam
stervend en zon-
daar zijn. Zo kun je er e
venmin iets te-
gen doen dat je 
in Christus levendge-
maakt wordt.