15 maart 2019
‘Door lijden naar heerlijkheid.’

Dat is de weg die we afleggen. Dat was
helemaal voor de Zoon het geval:

en toen Jezus naar Jeruzalem ging nam
Hij de twaalf discipelen onderweg apart
bij Zich en zei tegen hen:
Zie wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon
van de mens zal aan de overpriesters en
schriftgeleerden overgeleverd worden
en zij zullen Hem ter dood veroordelen
                               Mattheüs 20:17,18

Hij zou net door Jericho heengaan en
twee blinden ontmoeten. Zo was de ver-
blinding van Zijn volk te zien.

‘Hij opent hun ogen.’

Ja, en direct ervoor had Hij voor de der-
de keer Zijn lijden en sterven aangekon-
digd. Maar ook wie dat Hem aandeden.
Hij sprak van de overpriesters en schrift-
geleerden
. Dat uitgerekend zij dat lijden

en sterven over Hem brachten, is veel-
zeggend. Zij hadden het volk moeten
onderrichten uit de Schrift dat Hij de
Messias is, de Zoon van de Gezegen-
de. Zij deden het tegenovergestelde:
zij verwierpen Hem.

‘Hij bleef hen liefhebben.’

Dat is hoorbaar op het kruis, toen Hij
Vader voor hen bad. Natuurlijk vergaf
Vader en werd het koninkrijk opnieuw
aangeboden aan hen. Dat was later, in
de tijd vooraf horen we Hem spreken:

en zij zullen Hem aan de natiën over-
leveren, om Hem te bespotten en te
geselen, en te kruisigen; en op de der-
de dag zal Hij opgewekt worden
                                Mattheüs 20:19

Dit zal exact zo vervuld worden; we-
tend dat Hij veroordeeld zou worden
wist Hij óók, dat Hij bespot, gegeseld
en gekruisigd zou worden. Wat een
weg! Voor u, jou en allen ging Hij die
weg, bovenal echter voor Zijn Vader.