12 mei 2019

‘We zien uit naar Hem.’

In Zijn plan is alles vastgelegd en kan
niets mis gaan. God had tevoren alles
overzien en ingecalculeerd. Voor ons 
niet te bevatten wat God doet en wat
Hij inzet om Zijn doel te bereiken. Via
de profeet Hosea (11:9) zegt Hij:

Ik ben God en geen mens….

Wanneer het lijkt alsof Zijn plan wel
gedwarsboomd wordt, wordt echter
mensvormig over God gesproken. In
de Schriften wordt over Zijn rechter-
hand
of over Zijn arm gesproken. En
dat terwijl God die niet heeft, vanzelf-
sprekend.

‘Maar niets kan het tegenhouden.’

Hij is, absoluut gesproken, de Alge-
noegzame, de alleen wijze God, bij
Wie niets uit de hand loopt. Hij doet
wat Hij wil en niemand kan dat ver-
hinderen. Hij zegt bij monde van de
profeet Jesaja (45:5):

Ik ben Jahweh, en niemand anders,
buiten Mij is er geen God

En verder in 45:6b en 7:

Ik ben Jahweh, en niemand anders,
Ik formeer het licht en schep de 
duisternis, Ik maak het goede en 
schep het kwaad; Ik, Jahweh, doe 
dit alles!

‘Duidelijk, dat Hij alleen God is.’

Niemand kan Zijn bedoeling weer-
staan. Mensen kunnen tijdelijk tegen 
de wil van God ingaan, maar wat Hij 
Zich voornam zal altijd doorgaan. 
Zelfs het verzet tegen Zijn wil, is op-
genomen als onderdeel van Zijn plan.
Tegen die achtergrond komen Zijn ge-
nade en liefde zo scherp naar voren.
Dit licht, dat uit Zijn woord schijnt, is
helaas voor velen te scherp. Mensen
hebben vaak nog allerlei traditionele
ideeën en daarom ontgaat het hun 
hoe groot God, de Vader van onze 
Heer Jezus Christus, 
werkelijk is.