31 mei 2019

‘Twee hemelvaarten, opmerkelijk.’

Ja dat van die verborgen hemelvaart
op de opstandingsdag is onbekend bij 
heel wat gelovigen. Zo ook een snelle
opname van de gemeente uit 1 Thes-
salonicenzen 4:13-18. Terwijl dat net 
zo’n woord van de Heer is als wat de
profeten in Tenach hoorden: 

zo spreekt Jahweh

Dan kwam een profetie. Het waren zie-
ners
, die profeten, zij kregen visioenen 
en die noteerden ze nauwgezet. Opval-
lend is Zacharia 5:5-11. Tijdens een re-
cent gehouden studie Openbaring wa-
ren we ermee bezig. Het is het visioen 
van de efa, met de vrouw erin, kortweg
de verdorvenheid (of ontaarding).

‘Zacharia 14 is de Olijfberg.’

Daarin staat, dat Jahweh Zebaoth, de
voeten zal zetten op de Olijfberg. De 
Heer is daar om Zijn volk te verlossen. 
Dan is de vrouw al in de efa (maat van 
de handel) weggevlogen naar Sinear. 
Dat is ook de locatie van Babylon, toe-
komstige hoofdstad van het wereldrijk
onder de wetteloze.  Dit heeft alles te 
maken met het geheimenis: Babylon
Vanuit Babylon komt in de derde eon
(de boze, Galaten 1:4) alle religie en af-
goderij, en dat zowel openbaar als ver-
borgen (de mysterie religies). De enige 
uitzondering daarop was de eredienst 
aan Jahweh zoals Hij die aan Israël gaf.

‘Die vrouw is Babylon?’

We hebben gezien, dat de vrouw in de
efa de identificatie is van de ontrouwe
vrouw van Openbaring 17. Dat ontra-
felt het geheimenis. Een ander gehei-
menis, dat van de wetteloosheid, was 
in Paulus’ dagen al in werking, schrijft
hij in 2 Thessalonicenzen 2:7. De weer-
houder van het onthullen en uitbreken 
van de wetteloosheid is de gemeente, 
het lichaam van Christus. De wetteloze
kan zich pas openbaren als de gemeen-
te weg is; dat gebeurt in de bazuin van 
God waarover hij schrijft in 1 Thessalo-
nicenzen 4:15-18.