1 juni 2019

‘Openbaring blijft boeiend.’

Het bijbelboek Openbaring moet nog 
in zijn geheel in vervulling gaan. Dat 
zal pas ná de opname van de gemeen-
te zijn. Ná dit bijzondere gebeuren zal 
de 70e week van Daniël 9:24-27 zijn 
beslag krijgen. Met in het midden er-
van de oprichting van het beeld van 
het beest in Jeruzalem (onder andere). 
Dat houdt tevens in: stoppen van het
herstelde ritueel bij de tempel. En zul-
len zeven joodse christengemeentes 
(Openbaring 2 en 3) in het tegenwoor-
dige Turkije hun plaats hebben.

‘Dat hebben we gezien destijds.’

We zijn alweer enige jaren met dat op-
merkelijke bijbelboek bezig. Maar er is 
niets dat aanpassing nodig heeft. Zo is
het moment van de bazuin alweer dich-
terbij gekomen. De beloften van God 
aan Israël zullen allemaal vervuld wor-
den. Onder het binnenkort in werking
tredende nieuwe verbond is Israël de
bruid. De bruiloft zal de komende 1000 
jaar zijn. Dan is de tijd, dat zij als konin-
gen en priesters zijn voor de volkeren. 

‘Het nieuwe verbond is met Israël.’

De Heer stelde in de bovenzaal dat al 
in, bij het drinken uit de beker  na de
maaltijd zei Hij:

deze drinkbeker is het nieuwe verbond 
in Mijn bloed, dat voor jullie vergoten 
wordt
                                   Lucas 22:20

Hij zou die niet meer drinken tot het
koninkrijk van God komt (Lucas 22:18). 
Onder dat nieuwe verbond zal door de
geest de Thora (onderwijzing) in de har-
ten van de Israëlieten staan. In de tijd 
voor Zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg
maakte de Heer duidelijk, dat het (aard-
se) koninkrijk nog niet zou aanbreken. 
De Vader Zelf beschikt over de tijden. 
Toen was dat zo, maar ook nu in ons le-
ven; én in het hele wereldgebeuren.