8 juni 2019

‘Hoe vertaal je vers 39, 40 en 41?’

Misschien was het gisteren toch niet 
helemaal duidelijk. We gaan ze nog-
maals doornemen. 
1 Corinthiërs 15:39 zegt:

alle vlees is niet hetzelfde vlees, want 
het vlees van mensen is anders, en het
vlees van dieren is anders, en van vis-
sen is anders, en van vogels is anders

In dit vers staat vier keer anders met 
de gedachte: van dezelfde soort. Het 
gaat om vlees, maar steeds in een an-
dere vorm. Mensen en dieren en de
dieren onderling anders van elkaar.
Hopelijk is het zo beter te begrijpen.

‘Ja, zo is wat overzichtelijker.’

Fijn, dan gaan we naar vers 40: 

er zijn hemelse lichamen en aardse 
lichamen; maar een andersoortige 
heerlijkeid inderdaad is die van de 
hemelse, echter een andersoortige 
van de aardse

Nu gaat het om andersoortig en niet
om anders (van dezelfde soort). En  
de tegenstelling is: hemels en aards.
Het gaat om verschillende sferen en
daarom gaat het om andersoortige
heerlijkheid. De aardse (aan de aar-
de gebonden) lichamen hebben een
wezenlijk andere samenstelling, om-
dat ze in de aardse omgeving zijn. De
omstandigheden op aarde zijn heel
anders dan in de hemelse omgeving.

‘Ja de verschillen zijn groot.’

En hoe anders is het met de hemelse
lichamen! Die zijn niet aan de aarde 
gebonden en bevinden zich in duide-
lijke andere omstandigheden. Je kan
van mens en dier zeggen: het is alle-
maal vlees als het om hun lichamen 
gaat. Maar van de hemellichamen is 
dat anders. De geestelijke machten,
hemelse boodschappers
; zij bevinden
zich in het hemelse bereik en daarom
zijn zij andersoortig dan mens en dier.

Morgen kijken we naar een wat nauw-
keuriger vertaling van vers 41.