Woord vandaag

10 juni 2019

‘Pinksteren, 50 dagen na de opstanding.’

Ja, we zagen dat in de natuur, de schep-
ping, allerlei voorbeelden zijn. We keken
naar 1 Corinthiërs 15. We gingen nauw-
keurig kijken naar vers 41, waar staat:

een andere heerlijkheid van de zon, en
een andere heerlijkheid van de maan, en
een andere heerlijkheid van de sterren;
want een ster overtreft een ster in heer-

lijkheid

Hier staat het woord anders (van dezelf-
de soort) omdat het om uitsluitend he-
mellichamen gaat. Die bevinden zich al-
lemaal in dezelfde omgeving (sfeer). Zo
kunnen we leren hoe het in de opstan-
ding is.

‘Ja, mooi voorbeeld.’

Paulus vervolgt in 1 Corinthiërs 15:42:

zo zal ook de opstanding van de doden 
zijn; het wordt gezaaid in verderfelijk-
heid, het wordt opgewekt in onverder-
felijkheid

Niet alleen onverderfelijkheid, maar te-
vens heerlijkheid en kracht. Na de hint
van vers 41 kunnen we wellicht conclu-
deren, dat de heerlijkheid van de licha-
men van de gemeenteleden verschilt.
Zoals zon, maan en sterren, én sterren
onderling andere uitstraling in heerlijk-
heid kennen, zo ook met de levendge-
maakte leden van Zijn lichaam. 
En een andere tegenstelling is te lezen
in de volgende verzen:

een ziels lichaam wordt gezaaid, een 
geestelijk lichaam opgewekt; indien er
een ziels lichaam is, is er ook een gees-
telijk (lichaam)
   
                               1 Corinthiërs 15:44

‘Daar kijk ik naar uit.’

Ja, in de volgende brief aan deze ge-
meente wordt dat een gebouw uit 
God 
genoemd. Paulus vervolgt dan 
de reeks tegenstellingen en geeft in
de vergelijking Adam-Christus verhel-
derend aan:

de eerste mens, Adam, werd een le-
vende ziel, de laatste Adam een le-
vendmakende geest

                               1 Corinthiërs 15:45

Het contrast ziels en geestelijkis in-
tens. Paulus werkt dat in de navol-
gende verzen wat verder uit, en zegt
uiteindelijk:

en zoals wij het beeld van hij die van
de aardbodem is, dragen, zo zullen 
wij ook het beeld van de Hemelse dra-
gen
                        1 Corinthiërs 15:49