Woord vandaag

15 juni 2019

‘Zijn er meer gegevens over lotdeel?’

Die zijn wel te vinden, ja. Basis is voor
ons ook een lotdeel in eonisch leven;
dat geldt sowieso voor elk lid van het 
lichaam van Christus. Leven in de twee
komende eonen (tijdperken). Dat is in
Romeinen 6:23 een genadegeschenk:

want het loon van de zonde is dood,
het genadegeschenk van God nu, is
eonisch leven, in Christus Jezus, onze
Heer

Aan Titus (3:7) schrijft de apostel:

die Hij rijkelijk uitgiet op ons door 
Jezus Christus, onze Redder, opdat,
gerechtvaardigd in Zijn genade, wij
deelgenoten worden, in verwachting,
van het lotdeel van eonisch leven

‘Dat is genade, geen verdienste.’

En zo zien we, dat over het aspect 
van lotgenieten meer is geschreven.
Ook zien we, dat we het van God in
feite ontvangen, als kinderen:

de geest zelf getuigt samen met on-
ze geest dat wij kinderen van God 
zijn; indien nu kinderen, dan ook ge-
nieters van een lotdeel, genieters ja,
van een lotdeel van God

                                 Romeinen 8:17

Romeinen 8 laat zien, dat wij lot-
deelgenieters zijn, dat wat wij van
God ontvangen. Dat is in elk geval 
eonisch leven, zo lezen we in Titus.

‘Ik vind het fijn, dit te lezen.’

En het kan verder gaan dan alleen 
eonisch leven. Dat eonisch leven is
erg veel. Romeinen 8 gaat verder:

..gezamenlijk lotgenieters van Chris-
tus’ lotdeel; indien het zo is, dat wij
gezamenlijk lijden, opdat wij ook ge-
zamenlijk verheerlijkt worden
                                Romeinen 8:17

Lijden samen met Christus is meer 
dan alleen lijden omdat wij stervend
zijn. Het is wel zo, dat heel de schep-
ping lijdt en pijn heeft. Het lijden met
Christus 
heeft alles te maken met ons
zoonschap. Want wij ontvingen een 
bijzondere geest van zoonschap, zo-
als Romeinen 8:14,15, 23 zegt. Voor
zover gelovigen zich dat bewust zijn,
zal dat hun leven beïnvloeden.