28 juni 2019

‘De eenheid in deze tijd.’

Is gebaseerd op dezelfde geest die elk
lid van het lichaam van Christus heeft
ontvangen:

want ook in één geest zijn wij allen in
één lichaam gedoopt, hetzij Joden of
Grieken, hetzij slaven of vrijen: ook wij
zijn allen in één geest gedrenkt

                            1 Corinthiërs 12:13

Niet als een aparte ervaring, maar op
het moment dat je tot geloof komt. 
Let erop, dat twee keer één geest ge-
noemd wordt. Tegenover de verdeeld-
heid (vleselijk) van de gelovigen in Co-
rinthe zegt de Heer dit via Paulus.

 ‘Geestelijk gezien zijn wij één.’

En de Galatenbrief zegt dit ook:

Want al wie in Christus gedoopt zijn, 
doen Christus aan, in Wie noch Jood
noch Griek is, noch slaaf noch vrije, 
noch mannelijk of vrouwelijk, want 
jullie zijn allen één in Christus Jezus.
                                 Galaten 3:27,28

Christus is de Gezalfde door de geest 
van God
, en in deze verzen lezen we 
dan ook drie keer: Christus. Deze een-
heid kan alleen geestelijk zijn. In deze
voorbereidende brieven blijkt dus de 
eenheid van de geest al te lezen.

‘En bereidde voor op Efeziërs.’

Het geheimenis van deze brief gaat o-
ver de plaats en functie  van de uitge-
roepen gemeente. Die was altijd gees-
telijk gezien één,
en Efeziërs 4 is heel
praktisch gericht voor ons:

je beijverend de eenheid van de geest
te bewaren in de band van de vrede

En gaat ervan uit, dat die eenheid er is
en niet door ons gemaakt wordt. Wij 
zouden alles eraan doen om deze een-
heid te bewaren.