8 augustus 2019

‘God heeft alles in Zijn hand.’

De Schriften spreken daar vol overtui-
gingskracht over. Niet alleen bij Paulus,
ook in Tenach en daarna. Maar de dui-
delijkste tekst is wellicht Efeziërs  1:11.
Want we lezen daarin, dat God het is,
Die alles bewerkt. Niet alleen dat wat
Zijn wil is; maar ook wat tegen Zijn wil
ingaat
. Was het niet Jahweh Zelf, Die
tegen Mozes zei dat Hij Farao’s hart
zou verharden? Paulus sluit daar he-
lemaal bij aan in Romeinen 9.

‘Zijn keuze is bepalend.’

Zeker, de mens heeft nu eenmaal geen
vrije wil. God kiest, en dat blijkt ook bij
ons als gemeenteleden zo te zijn:

Gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, Die ons zegent met
iedere geestelijke zegen …zoals Hij ons
uitkiest in Hem….            
Efeziërs 1:3,4

Het feit dat Hij uitkiest zorgt ervoor dat
alle gemeenteleden ook werkelijk geroe-
pen worden én gehoor geven aan het e-
vangelie van genade.

‘Niemand ontbreekt bij de bazuin.’

Ja, dat is: iedereen is erbij. Elk lid van
het lichaam van Christus zal de bazuin
horen en meegenomen worden door
de Heer. Dat is alles uit God, zoals dit
ook te horen was te midden van Israël:

niemand kan tot Mij komen tenzij de
Vader Die Mij heeft gezonden, hem
trekt; en Ik zal hem opwekken op de
laatste dag
                                    Johannes 6:44

Dat geldt ook ons, althans het eerste
deel van de tekst. Het tweede deel
gaat over de Besnijdenis (Israël).