9 augustus 2019

‘God kiest uit.’

In de situatie bij Isaäk en Rivka was Hij
het, Die bepaalde. Isaäk bad voor zijn
vrouw omdat zij onvruchtbaar bleek.
En God had één kind aan Rebekka kun-
nen geven. Dan was de belofte richting
de Messias ook vervuld. Maar God gaf
een tweeling: Esau en Jakob. Waarom?
Naast het feit, dat zij beiden verhoring
van een door God gegeven gebed wa-
ren, wilde Hij iets laten zien. Al wat Hij
doet heeft een speciale betekenis.

‘Wat wilde God tonen?’

Dat Hij de uitkiezende God is. Hij is de
grote, soevereine God, Die uitkiest met
wijsheid en in liefde. Hij vereist, vraagt
geen menselijke verdiensten of werken
maar voert Zijn voornemen (plan) uit.
Zoals we in Romeinen 9:11 lezen:

..opdat het voornemen van God over-
eenkomstig de uitkiezing zou blijven

Zijn voornemen blijft bestaan. Onaf-
hankelijk van wat mensen doen:

niet uit werken,
maar uit Hem Die roept

‘Ja, weer fijn om te beseffen.’

Zoals we gisteren hebben gelezen in
Johannes 6:44, kun je tot de Heer ko-
men als Vader je trekt. Zoiets lees je
ook in 2 Timotheüs 1:9:

…de kracht van God, Die ons redt en
roept met een heilige roeping

Het initiatief ligt alleen bij God, dus:

..niet in overeenstemming met onze
  werken..

Dat komt keer op keer terug in Paulus’
brieven en wij zijn er dankbaar voor.

‘Hier is mijn hart vol van: genade.’

Ja, heerlijk toch? Geniet van die gena-
de, dank God voor wat Hij je geeft. Je
weet dat dit het is:

in overeenstemming met Zijn eigen
voornemen en de genade, die ons
gegeven is in Christus Jezus vóór
eonische tijden

Zo bezien is daar niets van onszelf bij,
alles is uit God Die voorneemt, roept.
We zijn in Christus uitgekozen vóór de
neerwerping van de wereld. Wat een
grote God is dat, dank U wel.