Woord vandaag

13 augustus 2019

‘Degenen die Hij roept, horen dat.’

Ja, in Handelingen 13:48 lees je:

dit nu horend verheugden de natiën

zich en verheerlijkten het woord van
de Heer, en zij geloven, zo veel als be-
schikt waren tot eonisch leven

Dat woord (be)schikken is deel van
het woord onderschikken. Het bete-
kent: geplaatst of gezet in een spe-
ciale of specifieke positie.
Zoals de
centurion tegen de Heer zei:

..want ik ben ook iemand die onder
het gezag van anderen gesteld is

                                           Lucas 7:8

‘Dat gesteld is hetzelfde woord?’

Ja, dat is hetzelfde, we lezen het in
Romeinen 13:1 ook:

laat iedere ziel onderschikken aan
de superieure autoriteiten (gevol-
machtigden), want er is geen auto-
riteit dan onder God. En die nu zijn,
werden onder God gesteld

Dat woord gesteld is hetzelfde als
in Lucas 7:8 en Handelingen 13:48.
De luisteraars in Handelingen die
hoorden en geloofden, waren ge-
steld (beschikt) voor eonisch leven.

‘Net zoals de overheid onder God?’

Het is hetzelfde woord. En dat zegt,
dat degenen die eonisch leven ont-
vangen, daartoe gesteld zijn. Door
God vanzelfsprekend. Daar zit geen
ruimte in, zo van: je moet wel eerst
zelf willen
of iets dergelijks. Net zo-
als we iets verderop in het verslag
van Lucas lezen van Lydia:

en de Heer opende haar hart, zodat
zij acht gaf op wat door Paulus ge-
sproken werd