3 november 2019

‘De rechtvaardiging om niet.’

Dat is het basisthema van het goede
nieuws in de Romeinenbrief. Nieuw
voor heel wat gelovigen is het geloof
van Jezus Christus
. En dat raakte snel
ondergesneeuwd in tradities van de
mensen. In vertalingen lees je het ge-
loof in Jezus Christus
. Want dat geeft
aan mensen de verantwoordelijkheid
om te geloven. En toch, net zo als de
apostel spreekt van het geloof van A-
braham (Romeinen 4:16), zo schrijft
hij over het geloof van Jezus Christus
(Romeinen 3:22,26).

‘De basis van rechtvaardiging.’

Zo lees je dat in Romeinen 3:22-26.
En daar draait het eerst om de recht-
vaardigheid van God
. Die komt naar
voren. De mens wordt rechtvaardig
verklaard op grond van geloof. Maar
allereerst was het bloed van Christus
een aantoning en zichtbare manifes-
tatie van Gods rechtvaardigheid. En
Hij rechtvaardigt degene, die uit het
geloof van Jezus is (Romeinen 3:26).
Het is een geweldige waarheid. Daar
wordt verzoening op gebouwd.

‘Met God verzoend.’

Dat is door de dood van de Zoon heen.
Romeinen 5:8,9 spreken van twee lijn-
en van waarheid. De ene is rechtvaar-
dig verklaard worden in het bloed van
Christus. Dat geldt zondaren. De ande-
re is de verzoening door de dood van
de Zoon. Dat geldt vijanden. Dat geldt
voor eenieder die gelooft. En niemand
ontkomt aan de beschrijving: zondaar
en vijand. God heeft lief en daarin gaf
Hij Zijn geliefde Zoon. Als een vervang-
end losgeld voor allen. Zo is de garantie
tot redding van allen een feit.