4 november 2019

‘Evangelie is goed nieuws.’

In Romeinen klinkt ook het geheime-
nis van het evangelie
. Dat is de heerlij-
ke verzoening van de wereld. Niet om-
dat die zich bekeerde. Nee. Doordat de
Zoon de dood in ging en door de Vader
werd opgewekt. Als het om de recht-
vaardiging door geloof gaat haalt Pau-
lus veel aan uit Tenach (OT). Maar zo-
dra hij schrijft over de verzoening ont-
breken de verwijzingen. En zo blijkt de 
verzoening in Romeinen anders te zijn
dan de ‘verzoening’ in Tenach.

‘In Tenach alleen bedekking.’

En in de Hebreeuwse Schrift staat het
woord kaphar. En dat is meestal met 
verzoening vertaald. Ze berust op een
misverstand. Het Hebreeuwse begrip 
gaat over bescherming. En op de ark in 
het heilige van de heiligen lag het dek-
sel van bescherming. En bloed spren-
kelde de hogepriester daarop. Zo had 
het volk Israël een jaar bescherming 
tegen het gevolg van de woorden op 
de stenen tafels in de ark.

‘Het was maar voor een jaar.’

Daaruit bleek, dat de zonden en over-
tredingen niet weg waren. Het was in
wezen niet definitief. Het bloed van de
dieren bracht geen werkelijke verande-
ring
. Dat bracht het lijden en sterven 
en de dood van Christus wél. God was 
in Christus de wereld met Zich verzoe-
nend. Dat woord betekent in de grond-
taal neer-veranderen. De neergedaalde 
Zoon bracht verandering. God heeft de
vijandschap van de mens beantwoord
met liefde. God verandert vijanden in
vrienden; Hij houdt van mensen.