7 november 2019

‘Wel weer boeiend, Openbaring.’

Ja, en we zien, dat al die dingen gaan
plaatsvinden als de gemeente weg is.
Daarna gaat het snel (Openbaring 1:1).
Het woord haast (SV), ook met spoe-
dig
(hSV) vertaald, betekent eigenlijk:
snel. Dat wil zeggen: als dat wat in de-
ze boekrol staat, gaat plaatsvinden,
gaat het ineens snel. We zien in onze
tijd contouren van wat in Openbaring
17 beschreven is. Het geheimenis Ba-
bylon is iets groots in de eindtijd.

‘Op weg naar dictatuur.’

Dat zal er van komen, op een bepaalde
leest geschoeid. Ontwikkelingen zijn al
langer te constateren, in zaken als we-
reldbank en dergelijke. Gods woord zal
het Joodse volk (de gelovigen) leiden in
de eindtijd en zij Openbaring gaan ver-
staan. We zien op naar Hem, Die ons zo
onuitsprekelijk liefheeft. Het is Zijn on-
metelijke liefde, die ons dringt. Die is in
ons hart uitgegoten door heilige geest
die ons gegeven is (Romeinen 5:5).

‘De liefde van God overwint.’

Hij zal dat waarmaken, aan het einde
van de eonen. En zal ieder Hem loven
en danken en verheerlijken.Hij heeft
alle touwtjes in handen. Hij heeft ons
in Hem uitgekozen vóór de nederwer-
ping van de wereld. Wat een genade!
Daar leven wij nu, vandaag, uit. En de
genade van God doorgeven kunnen we
ook. Zoals Hij ons in Christus genade
geeft, zo ook wij naar de ander. Het ge-
heim is: elkaar in Christus aanzien.