28 november 2019

‘God werkt alles uit.’

Naomi had bittere ervaringen; wij 
ook. We ontkomen niet aan kwaad
en lijden in ons leven. Jahweh stelt
de tijden van Israël vast. Hij ziet toe
op ons leven. Hij vormt harten van 
mensen. De meesten zijn zich dat ze-
ker niet bewust. En wat God doet, is 
wel gedaan. En als gelovige worstel 
je met dingen in je leven: Vader heeft
je lief, met oneindig diepe liefde. Ons
leven: in Zijn hand. 

‘De Zoon kent ons.’

Ja, en in Kolossenzen 1 lezen wij over 
de Zoon van Zijn liefde. Een pracht uit-
drukking, de Hebreeuwse manier van 
spreken. In de Zoon is alles geschapen, 
wat in de hemelen en wat op aarde is. 
Het al is door Hem en naarbinnen Hem
gecreëerd. In een paar woorden de ge-
schiedenis van het al. De schepping in-
clusief de sterren + andere hemellicha-
men. In de Schrift lees je dat de aarde 
vast staat:

U hebt de aarde vastgezet, zodat zij
staat
                         Psalm 119:90b

‘Dat lees je vaker ja.’

In tegenstelling tot de gedachte dat de
aarde een bol is en snel omdraait. Die 
mening is wat vreemd in het licht van
Schriftplaatsen zoals je die in Psalmen 
en elders leest. Zo zouden we aanvaar-
den wat God Zelf in Zijn woord daarvan
zegt. Want dat is geen theorie. De situ-
atie bij Jozua dat zon en maan stil ston-
den, past niet in het wereldbeeld dat je 
op school leerde. Ook dat hoort bij de
tradities van mensen
 waar Gods woord
nu eenmaal weinig mee op heeft.