3 december 2019

‘Hij geeft Zich over voor ons.’

Dat is het geweldige van de liefde van 
Christus
. Die is groots en Paulus zegt:

..en daarnaast te kennen de kennis 
overstijgende liefde van Christus

                                       Efeziërs 3:19

In de Bijbel is kennen gemeenschap. In
wezen gaat het in Efeziërs 3 om Chris-
tus en Zijn liefde. Die is in ons hart, en
zou in ons hart wonen. Zou ons hart be-
heersen, opdat we het goede doen aan
allen en inzonderheid aan de gezinsle-
den van het geloof.

‘Dat is wat je merkt van binnenuit.’

De liefde van Christus is tegenoverge-
steld aan zelfzucht. Dat is zo menselijk,
en komt sterk naar voren in de laatste
dagen, zoals 2 Timotheüs 3 beschrijft:

weet dit nu, dat in de laatste dagen 
gevaarlijke era’s tegenwoordig zullen
zijn
                                           (vers 1)

Daar zitten we midden in. Vooral op 
geestelijk gebied. Mensen misleiden 
zichzelf en vervolgens anderen. Reli-
gieuzen zijn het gevaarlijkst. Juist in
het christusloze christendom zien we
dit voor ogen.

‘Door de geest geprofeteerd.’

En de tekst vervolgt met:

want de mensen zullen zijn: zelfzuch-
tig, geldzuchtig, grootsprekend, trots,
lasteraars….

Dat is nogal wat. In religie komen de-
ze zeer bedenkelijke dingen sterk aan
de oppervlakte. In ons hart werkt de
liefde van Christus
, die ons hart hard 
raakt. Niet, om dat hart te verwonden,
maar dat te vullen met Zijn belangelo-
ze liefde. Dat zal vrucht dragen en an-
deren bereiken.