2 december 2019

‘Door de dood van de Zoon.’

Ja, dat is de verzoening. Een wezenlijk
innerlijke verandering naar God toe. 
En door is doorheen, want het leven is 
opstandingsleven in Hem. Het is door
Zijn dood heen. En zo verzoent God vij-
anden met Zichzelf. God is geen vijand 
van de mens. Andersom wel. De mens 
is vijandig door zijn vleselijk denken. In
het hart van de mens zou verandering 
komen. Dat gebeurt door de inwerking
van de geest van God.

 ‘Niets te doen?’

Het is vrede vanuit God. De mens dankt
God en zo verandert het hart, door God 
gegeven. Geen vijandschap meer naar 
God toe. Dat werkt ook uit in de mense-
lijke relaties. Eerst verticaal (God-mens)
en dan horizontaal (mens-mens). Dat is 
de lijn die je in de Schrift leest. Als de ge-
nade doorwerkt in je leven kun je dit:

dus dan bewerken wij, als wij die era 
hebben, het goede voor allen, maar

allermeest voor de gezinsleden van
hetgeloof                        Galaten 6:10

‘Dat is een fijn woord.’

God werkt alles uit in ons leven en we
kunnen de genade doorgeven. We kun-
nen en willen het goede voor alle men-
sen, omdat we weten dat God Redder
van alle mensen is. En helemaal voor
de gezinsleden van het geloof. Overi-
gens een pracht uitdrukking: de gezins-
leden van het geloof
. Het gaat niet om
lidmaatschap van een organisatie. God
geeft geloof in de mate die Hij bedoelt.
We leven door het geloof van de Zoon
van God, Die Zichzelf voor ons geeft.