8 januari 2020

‘Vader leidt ons.’

Dat doet Hij door Zijn woord en door 
allerlei omstandigheden. Zijn uitspra-
ken blijven te allen tijde leidend en zó 
waar. In Zijn genade geeft Hij dat. Dat
hebben u, jij en ik nodig. Het evangelie 
van de genade en heerlijkheid van God 
dat Hij via Paulus onthult, geldt nú. En 
de geweldige dingen die we in de rest 
van het Woord lezen, zijn minstens tot
lering en opvoeding en onderricht.

‘Zoals Psalm 19.’

Ja, zo’n bijzondere Psalm, die je altijd 
onder de indruk brengt. Ja, en het is 
de God, AL, de Onderschikker, Die je 
hart verheugt. En – de opening van Uw
woorden verspreidt licht. Psalmen ge-
tuigen van onze Heer Jezus Christus.

Toen zei Ik: zie! Ik kom, in de boekrol is
over Mij geschreven. Ik vind er vreugde 
in, mijn God, om Uw welbehagen te 
doen; Uw onderwijzing (wet) draag Ik 
diep in mijn binnenste.   
 Psalm 40:8,9

‘Ja, fijne woorden.’

Hij legde aan de Emmaüsgangers en 
de elf apostelen uit: al wat in de Wet, 
de Profeten en de Psalmen 
op Hém be-
trekking heeft (Lucas 24:44). Dat is erg 
veel. Zo is door Hebreeën 10:5-9 deze 
Psalm 40 in de mond van onze Heer ge-
legd. En: alle Psalmen spreken van Hem 
als de grote Losser, de Goël, Die kwam.
Laten we met grote eerbied luisteren:
kostbare woorden uit de Psalmen, die
spreken van Hém.