10 januari 2020

‘Ook Psalm 2 over Christus?’

Jazeker, en dat wordt ook in onder
meer Handelingen bevestigd. Je leest:

de koningen van de aarde stellen zich 
op tegen Jahweh en tegen Zijn Gezalf-
de….Ik toch heb Mijn Koning gesteld 
over Sion, Mijn heilige berg; Ik zal van
het besluit van Jahweh bekendmaken:
Hij heeft tegen Mij gezegd: Jij bent 
Mijn Zoon, heden heb Ik jou verwekt
                                     Psalm 2:2,6,7

‘Dat spreekt van onze Heer.’

Ja, in Handelingen 13:32,33 haalt Pau-
lus deze Psalm 2 aan en zegt:

en wij verkondigen jullie de belofte die
aan de vaderen gedaan is, namelijk 
dat God die vervuld heeft aan ons, hun
kinderen door Jezus te verwekken,

zoals ook in de tweede psalm geschre-
ven staat: Jij bent Mijn Zoon, heden 
heb Ik Jou verwekt


Door heilige geest spreekt de apostel 
en zegt dat Psalm 2 over Hém gaat.

‘Geweldig dat Hij is opgewekt.’

Dat is een niet te ontkennen feit. Het 
is de kern van het evangelie. Omdat
Hij opgewekt is, zullen uiteindelijk al-
len leven. Net als in Adam allen ster-
ven worden in Christus allen levend-
gemaakt. Paulus schrijft verder:

want dit verderfelijke moet onverder-
felijkheid aandoen en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aandoen
                          1 Corinthiërs 15:53

Dit moet zegt, dat dit zeker gebeurt.
Hij was eerst, allen moeten volgen,
tot eer van Zijn Vader.