12 januari 2020

‘Mooi zeg, Christus centraal.’

Zeker, Hij legde aan de apostelen en 
de Emmaüsgangers uit wat Hem sloeg
in de Thora, de profeten en psalmen.
Dat deed Paulus later ook, zie bijvoor
beeld Handelingen 17:1-3:

kwamen in Thessalonica, waar een sy-
nagoge van de Joden was. En Paulus 

ging naar zijn gewoonte bij hen naar 
binnen en drie sabbatten lang ging hij 
met hen in gesprek vanuit de Schriften; 
hij opende die en zette voor hen uiteen
dat de Christus moest lijden en opstaan
uit de doden; deze is de Christus, Jezus,
Die ik jullie verkondig

‘Dat moet geweldig geweest zijn.’

Zeker, in Handelingen 13:15-41 lees je 
hoe dat ging. Klip en klaar kregen zij te
horen dat Jezus hun Messias is. Naar 
het vlees kwam Hij uit Israël (de stam 
Juda) voort. In Psalm 4:2 lees je:

als ik roep verhoor mij, o God van mijn
gerechtigheid! In de benauwdheid hebt
U ruimte voor mij gemaakt, wees mij 
genadig en luister naar mijn gebed

Dat heeft Vader verhoord.

‘Ik vind dat indrukwekkend.’

Onze Heer Jezus kreeg kracht toen Hij
ernstig tussen de olijfbomen (Gethsé-
mané) Vader bad, onderschikte Hij aan 
de wil van Vader. En we lezen verder:

in vrede zal gaan ik liggen én inslapen,
want U alleen, Jahweh, doet mij veilig
wonen 
                              Psalm 4:9

In dit vertrouwen ‘sliep Hij in’: legde
Zijn ziel af en blies Zijn laatste adem
uit. Vader wekte Hem in de derde dag
op. Zijn vertrouwen (geloof) werd niet
beschaamd!