13 januari 2020

‘Christus in de Psalmen.’

Een machtig onderwerp dat meer aan-
dacht zal krijgen in ‘woord vandaag’. In
wezen draait de Schrift om Hem. En na-
tuurlijk Zijn Vader Die door Hem werkt 
wat nodig is. De spreekwoordelijke zon-
debok is Hij. Veel mensen hanteren Zijn
naam meer te onpas dan juist. Bijvoor-
beeld het vele herhalen ervan dat je in
‘evangelische’ liedjes hoort. Hij was wel
het Lam van God, tevoren gekend.

‘Voordat de zonde kwam?’

Vóór de nederwerping van de wereld.
Dat zegt 1 Petrus 1:19,20. God liet de 
zonde erg bewust intrede doen in Zijn
schepping. Dat was geen onverwachte
wending of iets dergelijks. Uit bijbels
perspectief gezien kon het bij Adam en 
Eva geen proefgebod zijn. Zij mochten
niet eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad. God had Zelf de boom
midden in de hof geplaatst.

 ‘Daarom liepen zij er tegenaan.’

Dat was de bedoeling. Zij aten tóch en
waren daartoe door de slang misleid.
Hun geest was wellicht gewillig om het
gebod van God op te volgen, maar hun
vlees was zwak. Om werkelijk tot Gods
eer te zijn is meer nodig. Goede bedoe-
lingen van de mensen; het is volstrekt
onvoldoende. Alleen het door Christus
volbrachte werk is toereikend om men-
sen te verlossen. Hij overwint!