31 januari 2020

‘Uitzicht op Gods einddoel.’

Dat lag tevoren vast bij Vader. Paulus
spreekt in 1 Corinthiërs 2:7 van wijs-
heid van God. Die was vóór de eonen
bij God aanwezig, en Hij beschikte de-
ze wijsheid tot onze heerlijkheid. Tot
de apostel deze wijsheid bekend kon
maken, was ze verborgen in God. Dat
verstaan van die wijsheid, daarvoor is
inzicht nodig. Petrus had grote moeite
met de brieven van Paulus.

‘Gebed om inzicht nodig?’

Paulus bidt in zijn latere brieven om in-
zicht en wijsheid. In Efeze om de geest 
van wijsheid en onthulling in erkenning 
van Hem
. Voor zichzelf, maar ook voor 
alle leden van het lichaam van Christus. 
De wijsheid van God voor ons is, dat wij
ingezet worden om hemelse machten 
en krachten tot onderschikking aan de
Christus en Zijn God te brengen.

‘In feite onvoorstelbaar.’

Wanneer je op aarde rondloopt, ge-
confronteerd wordt met allerlei pro-
blemen, besef je dat niet zo. En lijkt 
het soms zo ver weg. Het gebed om 
deze geest, het lezen en horen van de
boodschap van Paulus. Dat houdt ge-
richt op wat boven is. Dat doet je be-
wust zijn -voortdurend- van de weer-
galoze liefde van de Christus en van 
Vader. Voor u, jou, iedereen.