26 maart 2020

‘De Koning komt.’

In stappen, dat wel. Eerst zien we Zijn
aanwezigheid (Grieks: parousia) in de 
lucht
 bij de bazuin van God. Dan komt
Hij nog niet op aarde. Pas ruim 7 jaar 
later ziet Israël Zijn aanwezigheid (ook:
parousia) als Hij Zijn voeten op de Olijf-
berg zet. De eerste helft van die 7 jaar 
(70e jaarweek van Daniël 9:24-27) zal 
zich kenmerken door vrede en veilig-
heid
, in het bijzonder voor Israël. En
op de helft wordt het anders.

‘De wetteloze draait om.’

Hij zal een verschrikkelijke dictator blij-
ken te zijn en zal aanbidding eisen, in
Israël, maar ook daarbuiten. Ieder die
het merkteken van het beest mist, die
zal niet kunnen kopen of verkopen. En
volgens Openbaring 13 zal dat alle vol-
keren betreffen. Niemand zal kunnen 
ontsnappen, anders de doodstraf. Zo
serieus zal het worden in die dagen. In
de Schrift lees je dat terug. Duidelijk.

‘Eerst vrede, dan dictatuur.’

Ja. Inmiddels weten we het nodige
over plotseling andere omstandighe-
den. De ene dag waan je je vredig en 
veilig, de volgende dag is het ineens 
anders. Niets kan de wetteloze stop-
pen straks. Daarom zal eerst de weer-
houder verwijderd worden. Hoeveel 
tijd verloopt vanaf de bazuin tot de 
start van de zeven jaar, is onbekend.
We zien uit naar ons Hoofd!