27 maart 2020

‘Vrede zal eerst komen?’

Ja, eerst zal een periode van vrede 
en veiligheid en voorspoed aanbre-
ken. Dankzij de wetteloze, die grote
problemen zal oplossen. De hele we-
reld zal hem daarom slaafs gaan vol-
gen. Zeker als hij in staat blijkt teke-
nen en wonderen te doen. Paulus is
het, die dat schrijft in 2 Thessaloni-
cenzen 2:9. Op het juiste ogenblik 
zal de Heer hem uitschakelen.

‘De Heer is Redder.’

Ook dan is Hij de Redder. Israël zal in
die toekomst na 1260 dagen (2e helft
van de 70e jaarweek) van grote druk
bevrijd worden. Zij zullen dan kunnen
beginnen met de opbouw van Jeruza-
lem, het land schoonvegen. Vreugde,
grote blijdschap zal het volk vervullen
omdat eindelijk hun Messias Jezus te-
ruggekomen is. Zij zullen zien Wie zij
doorstoken hebben, en rouw hebben.

‘Een heerlijke tijd breekt aan.’

Nadat de Heer gekomen is, zal Israël 
het land opbouwen en moet ook het 
antichristelijke wereldrijk definitief te
gronde gericht worden. Dat zal nog e-
nige tijd vergen, Babylon wordt na de
eindstrijd verwoest. Daarna zal de te-
genstander in de put van de afgrond 
geworpen worden en blijft daar 1000
jaar, met een verzegeld deksel erop.
Dan zal de tempelbouw beginnen, in
navolging van de opstanding van de
rechtvaardigen, 75 dagen na het ein-
de van de grote verdrukking.