Woord vandaag

28 maart 2020

‘Tempelbouw, binnenkort toch?’

Het heiligdom waarin de wetteloze zal
plaatsnemen zal binnenkort gebouwd
worden. Dat is niet de tempel waar E-
zechiël over spreekt. Het is de tempel 
die door het tempelinstituut beoogd 
is. Tevens streeft de wereldvrijmetse-
larij naar bouw van de tempel van Sa-
lomo. Beider streven zal resulteren in 
de tempel van God – 2 Thessalonicen-
zen 2:4. Paulus schreef dat.

 ‘Waar komt die te staan?’

Dat houdt de gemoederen nogal be-
zig. Volgens rabbijnen van het Sanhe-
drin is daarvoor plaats genoeg op de
tempelberg. En kan deze tempel ge-
bouwd worden zonder dat het rots-
koepelheiligdom moet wijken. Ook 
de al aqsa moskee kan blijven staan.
De plaats waar de tempel zal kunnen 
staan is geen probleem, zeggen deze
rabbijnen. De aanhangers van de di-
verse religies kunnen tevreden zijn.

‘Die moet dus komen.’

Zeker, want Paulus schrijft er nadruk-
kelijk over in genoemde tekst. De wet-
teloze zal zich daarin laten aanbidden 
als was hij God zelf. Hij blijkt tevens dé
dictator in de dictatuur van de humani-
teit 
te zijn. De mens op de troon gecen-
traliseerd in plaats van Christus. Israël
zal dan voelen wat dat betekent. Men 
zal slechts betalingen doen (verkopen,
kopen) indien hét teken van het beest
ergens in het lichaam aangebracht is.