Woord vandaag

5 april 2020

‘Hij genas mensen.’

Toen Hij op aarde wandelde, verrichtte
Hij wonderen. Hij genas de blinde in of
bij Jericho, dat een type van deze oude 
wereld is. Toch ging de Heer binnen en
kwam daar oppertollenaar Zacheüs te-
gen. Die bleek zoon van Abraham, een
gelovige, te zijn. Hij vond geloof -ook in
deze stad. Zo is het geloof niet uit deze
oude wereld weggeweest. Altijd waren 
daar degenen in wie God geloof gaf.

‘Dat geldt ook voor Israël?’

Het wordt precair in de eindtijd. In Zijn
dagen vond Hij wel geloof in Israël, ech-
ter zeer weinig. In de eindtijd zal Hij als 
Hij terugkeert als Zoon van Adam, heel
weinig geloof aantreffen:

bovendien dus, bij het komen van de
Zoon van de mens, zal Hij het geloof 
vinden op aarde?
          Lucas 18:8

Het wegvloeien van geloof, dat al vele
jaren aan de gang is, zal erger worden.

‘Grote verdrukking komt nog.’

Tekenen en wonderen zullen het in die
tijd gepredikte evangelie van het konin-
krijk begeleiden. In Zijn dagen deed de 
Heer dat. En in de nabije toekomst zal 
de wetteloze aanwezig zijn en dat mét 
bedrieglijke tekenen en wonderen. Zo 
zal de mens misleid worden. Waarheid 
zal door hem op aarde gesmeten wor-
den en het geloof bij mensen wegne-
men. De Zoon zal op tijd verlossing ge-
ven in Zijn aanwezigheid op aarde.