10 april 2020

‘Hij werd gekruisigd.’

Dat was nodig, Hij heeft iedereen lief,
en daarom liet Hij zich vernederen, en
slaan. Nota bene door toedoen van de
leiders van Zijn eigen volk. Zij gaven de
Heer van de heerlijkheid over in han-
den van de Romeinen. Die hingen Hem
aan het hout, terwijl Pilatus geen over-
treding in Hem kon vinden. Hij zweeg,
en dat was koninklijk. Alle aanklachten
hadden geseponeerd moeten worden.

‘Het moest gebeuren.’

Ja, want alleen zó konden de Psalmen
in vervulling gaan, die het grote lijden
aankondigden. De details van wat ge-
beurde bij en in Jeruzalem staan ge-
schreven; die moesten vervuld worden.
Indrukwekkend was Golgotha wel, dat
beseften de omstanders, maar ook de
Centurion, hoofdman over 100, hij zei:

waarlijk, deze was Gods Zoon!
                                    Marcus 15:39

Toen hij gezien had hoe Jezus de laat-
ste adem uitblies. 

‘Hij stierf voor allen.’

De Schrift laat dat zien, Paulus schrijft:

want indien Eén voor allen stierf, zijn
allen gestorven; opdat degenen die
leven niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor Hem Die voor hen 
stierf en opgewekt werd
                             2 Corinthiërs 5:15

Hij heeft alles voor u, jou en mij over-
gehad. Hij ging die weg eerst voor Zijn
God en Vader, maar ook voor ons. De
liefde van Christus drong sterk bij Pau-
lus aan, zo ook bij ons. Uit liefde voor
Hem kunnen léven.