Woord vandaag

15 mei 2020

‘Boeiend weer, Openbaring.’

Dat spreekt van toekomstig gericht o-
ver de stad Babylon en het tegen Chris-
tus gerichte rijk. De dag van Jahweh be-
gint met de dag van Zijn verontwaardi-
ging (toorn). We hebben in studies in
Soest gezien, dat het Hebreeuwse na-
qam
niet alleen wreken betekent. Het 
gaat om een diepere laag; zoiets is bij 
Hem altijd tot correctie. Het naqam is
iets dat weer opstaan in zich heeft.

‘Mooi, anders dan je denkt.’

Ja, bijvoorbeeld is wreken bij mensen 
in de regel een verergering van wat al 
had plaatsgevonden. Bij God ligt dat 
anders. Hij gaat een gericht uitvoeren
en daarmee beoogt Hij uiteindelijk her-
stel en geeft vertrouwen. God brengt
mensen in een vernederende situatie,
om ze daarna te verhogen. Dat was 
met Zijn geliefde Zoon ook het geval.

‘Hij spaarde Zijn Zoon niet.’

Nee. En dat betekent veel. Want in Ko-
lossenzen 1 zegt Paulus, dat het al in de
Zoon van Zijn liefde geschapen is. Dan 
kan dat zelfde al (wat alomvattend is) 
nooit definitief losraken van God. Het 
is te allen tijde verbonden met Hem. In
dat al zijn ook alle mensen opgenomen.
Dat geeft ons zekerheid, nu de Zoon in
de dood geweest is en leeft. Zo ook wij.