Woord vandaag

16 mei 2020

‘Door de Zoon leven.’

Dat ging niet zonder slag of stoot. Het 
onderricht van Paulus geeft daar duide-
lijk zicht op. Kennelijk was de apostel
Johannes geïnspireerd door wat Paulus
schreef. Hij laat in zijn verslag van Jezus’
bediening zien dat Hij de Zoon van God
is, zo is te lezen in 20:31:

maar deze zijn beschreven, opdat jullie 
geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat jullie, gelovend, het
eonische leven hebben in Zijn Naam

‘Dat is voor hen het koninkrijk,’

Het aardse koninkrijk waar zij naar uit-
keken; daar zullen zij eonisch leven ge-
nieten. En het gaat om geloof, maar bij
Israël ook om bekering en waterdoop,
zoals we in Handelingen 2:38 lezen:

en Petrus zei tegen hen: bekeer je en 
laat ieder van jullie gedoopt worden in

de Naam van Jezus Christus, tot verge-
ving van de zonden; en jullie zullen de
gave van de heilige geest ontvangen

‘De voorwaarden.’

Later zou Paulus met een andere, zuive-
re genade boodschap komen. Dan gaat 
het om Zijn geloof en niet zozeer het on-
ze (dat ook een genadegeschenk is). Zijn
werk 
door kruis en opstanding is bepa-
lend, en het is dan: genade alleen. Geen
waterdoop nodig, want in Zijn dood ge-
doopt; geen besnijdenis nodig, want in
Hem besneden door Zijn kruisdood. Alle
reden om Vader te danken!