Woord vandaag

18 mei 2020

‘We gaan Hem ontmoeten.’

Zijn liefde zal ons naar Hem trekken.
Hij zal afdalen van de hemel. En in de 
lucht zal Hij ons tot Zich nemen; dan 
zullen wij altijd samen met Hem zijn.
Dat is het beste wat ons kan overko-
men. Geen andere toekomt dan dat
wacht ons. Beter kan niet. Velen kun-
nen bijna niet wachten tot het zo ver
is. Toch was Paulus wel vol verlangen 
naar die dag, maar niet té gespannen.

‘Hij sprak daar steeds over.’

Het blijkt uit Filippenzen bijvoorbeeld,
dat hij leefde als gelovige, gericht op 
de dag van Christus. Dat is dé dag die 
ons wacht; in de studies uit Filippen-
zen is er ruim aandacht aan gegeven. 
De erkenning van God bij Paulus was 
onder meer de diepe en vaste overtui-
ging, dat God het werk dat Hij begint,
ook afmaakt. Dat doet Hij in ons leven.

‘We vertrouwen daarop.’

Maar ook al kan ons geloof of vertrou-
wen wankelen, God zal niettemin rus-
tig doorwerken aan de uitwerking van
Zijn voornemen van de eonen, in Chris-
tus Jezus. De Zoon werkt dat plan uit 
en zal alle details invullen, zowel met
ons in het hemelse bereik als met Isra-
ël op aarde. Laten we met Paulus mee-
bidden dat de liefde meer zal overvloei-
en met fijngevoeligheid.