Woord vandaag

23 mei 2020

‘Door onze Heer Jezus Christus.’

Dat is een geweldig thema. Het drukt
uit hoe God werkt. Tegelijk zegt het al-
les over onze inbreng. In kringen is het
plaatje van een door de lucht zweven-
de reddingsboei populair. Met de bijge-
dachte: die moet jij pakken, pas dan is
de redding ook jouw deel
. Integendeel:
God bewerkt alles. Ook de immense ac-
tiviteit die Paulus ontplooide nadat Hij
de Heer ontmoette.

‘We zijn gered door Hem.’

God voert Zijn voornemen uit door on-
ze Heer Jezus Christus
. Paulus zegt het:

in overeenstemming met het voorne-
men van de eonen, dat Hij uitvoert in
Christus Jezus, onze Heer

                                       Efeziërs 3:11

Juist in verband met dat voornemen is
het lichaam van Christus in beeld:

…opdat nu…door de ekklesia aan de 
soevereiniteiten en gevolmachtigden 
te midden van de hemelingen de veel-
vuldige wijsheid van God bekendge-
maakt wordt 
                  Efeziërs 3:10

‘Dat is al 2000 jaar.’

Ja, dat woordje nu in de tekst zegt in 
feite: van nu af aan. Die prediking kon
pas vanaf het schrijven van de brieven
door Paulus en zijn verkondiging star-
ten. En is de reden waarom toen al en
al die jaren geestelijke strijd gaande is.
Daar gaat Efeziërs 6 vooral over, maar
je leest het ook uit de andere brieven 
terug, de overwinning is en zal zijn:
door onze Heer Jezus Christus.