24 juni 2020

‘We leven dagelijks voor Hem.’

Iedere dag brengt ons dichter bij Zijn 
terugkeer in de lucht. Dan zal Hij ons 
snel weggrissen en wij zullen Hem ont-
moeten. Geen andere verwachting is
ons gegeven. Daarna zullen grote ge-
richten de wereld teisteren, ze staan
beschreven in Openbaring. In hoofd-
stuk 2 en 3 van deze boekrol worden
van zeven gemeentes beschreven. 
Dat blijken bij bestudering 7 Joodse
christengemeentes te zijn.

‘Kan niet anders.’

Want het lichaam van Christus wordt
gered voorafgaand aan de verontwaar-
diging (oude woord: toorn) van God. Is
in 1 Thessalonicenzen 1:10 de uitdruk-
king uit het komen van de verontwaar-
diging 
gebruikt; 1 Thessalonicenzen 5 
is duidelijker:

God plaatst ons niet tot verontwaardi-
ging maar tot toe-eigening van de red-
ding door onze Heer Jezus Christus
                     
1 Thessalonicenzen 5:9

‘Dat is helder, genade van God.’

Deze redding is het bazuin-moment zo-
als in 1 Thessalonicenzen 4:15-18 om-
schreven. Maar, de heerlijke verwach-
ting die we koesteren gaat verder dan 
dat. Hemelse machten en krachten zul-
len net als de mensheid gered worden.
Daartoe zullen alle gemeenteleden in-
gezet worden; de grote vredesoperatie 
op grond van het volbrachte werk van
Christus Jezus.