‘Dankbaar voor Zijn genade.’

Dat is het, alles overtreffende
genade en heerlijkheid.

..ons opvoedend opdat wij, de
oneerbiedigheid en wereldse be-
geerten loochenend, verstandig,
rechtvaardig en godvruchtig le-
ven in de huidige eon
      
                           Titus 2:12

De opvoeding die God geeft, is
ook aspect van Zijn genade. Die
redt ons van oneerbiedigheid; je
wil van binnenuit wegblijven van
wat God niet vereert.

‘Niet alles is nuttig.’

Alles is geoorloofd. Alleen, wat is
bevorderlijk (nuttig)? Dat is wat  
tot opbouw van het lichaam van
Christus is. Wereldse begeerten?
Dat is overal om je heen. Die loo-
chen je automatisch wanneer je
uit Zijn reddende hand leeft. De-
genen die God loochenen, ont-
kennen Zijn bestaan en dus Zijn
almacht en liefde als Schepper
en Redder.

‘We leven op Hem gericht.’

Zijn genade redt en voedt op, zo-
dat we verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig leven in deze bo-
ze eon. Je denken: God buigt het
in Zijn richting. Hoe? Door inwer-
king van het reddende Woord.
We leven rechtvaardig: je stelt je
leden in dienst van Hem. Gods
vrucht groeit in en door je; ook
dat is Zijn genade.