‘Aansprekend, de Titusbrief.’

We zijn gezegend met al die rijke
brieven van Paulus. Het goede is
veel: genade en vrede van God.

uitziend naar de gelukzalige ver-
wachting en verschijning van de
heerlijkheid van de grote God en
van onze Redder, Jezus Christus
            
                     Titus 2:13

Dat uitziend naar is een sterke
uitdrukking. Echt helemaal klaar
ervoor zijn, dat Hij komt.

‘Geen onzekerheid.’

Ook verwachting spreekt als be-
grip van zekerheid. Voor ons ver-
schijnt Hij in de lucht. Dat ziet de
wereld dan niet. Een geheime of
verborgen hemelvaart, net zoals
Hij op de opstandingsdag in het
verborgene opvoer en bij Vader
kwam. Daarna mocht Maria Hem
aanraken. De discipelen daarna,
en na een week Thomas.

‘Geweldig uitzicht.’

Als de heerlijkheid van God ver-
schijnt, is Christus Jezus te zien.
Hij is de uitdrukking daarvan. Na
de verborgen hemelvaart van de
gemeente zal Hij ten minste ze-
ven jaar later in heerlijkheid ver-
schijnen voor Zijn volk Israël als
Hij Zijn gezegende voeten op de
Olijfberg zal zetten. Als de Zoon
van Adam zal Hij Zijn koninkrijk 
vestigen vanuit Israël over heel
de aarde. Dat komt snel dichtbij.