‘Vader is nabij ons.’

Door Zijn geest doordringt Hij al-
les. Zoals Paulus te Athene aan
de mensen over de voor hen on-
bekende God vertelt:

Deze verkondig ik jullie. De God
Die de wereld gemaakt heeft en
al wat daarin is, Hij, de Heer Die
hemel en aarde toebehoort, Hij
woont niet in tempels met han-
den gemaakt
                     Handelingen 17:24

De God Die wij mogen kennen is
veel groter dan wij ook maar ver-
moeden.

‘Dat is onze Oorsprong.’

Wij komen uit God voort. Dat is
het. En God is liefde, Hij heeft je
bedoeld in Zijn plan. In alles ben
je geborgen in Hem, dat is in Zijn
liefde. Aan Hem behoort hemel
en aarde toe. Dat mensen recht
menen te hebben op een stukje
grond op aarde, is in dit licht on-
zin; God zegt dat duidelijk:

de aarde is van Jahweh en al wat 
haar vult; het bewoonde land en

allen die daarin wonen
                                   Psalm 24:1

‘Ja het staat daar, zo is het.’

Een juridische strijd is onnodig;
het is alles van God, ook de men-
sen, ze zijn van Hem. We zijn ge-
zegend met dit weten, dat geeft
rust en zicht op Hem. Alle men-
sen zijn kostbaar in Zijn ogen. De
aarde en de hemelen blijven nog
zeker 1000 jaren. God zal daarna
nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde scheppen.