‘Fijn, over Vader nadenken.’

Je kunt alleen iets goeds van on-
ze hemelse Vader zeggen. Hij is
het, Die Zijn plan ook in ons per-
soonlijk leven uitwerkt. In ons le-
ven, dat zo moeilijk kan zijn: God
is aan het werk, en Hij werkt het
uit tot wat voor Hem goed is. Is
het niet zo, dat je pas lang nadat
je eerst geloofde, deze erkenning
hebt: Vader, alles is uit U?

‘Is lastig te begrijpen.’

In het bijzonder de tegenslagen,
de moeite, de pijn. Dat zijn de er-
varingen die je hebt als gelovige.
Druk van buiten op je, benauwd-
heid van binnen; ook uit Hem? 
De vraag naar het lijden, en de
oorsprong ervan, heeft al velen 
bezig gehouden. Alleen de woor-
den van God Zelf geven uitsluit-
sel over dit dilemma.

‘Ja, ik hoor graag dat woord.’

het lijden van de tegenwoordige 
tijd weegt niet op tegen de heer-

lijkheid die aan ons onthuld zal
worden            Romeinen 8:18

Hier lezen wij over het doel dat
God met het lijden heeft. Ze pro-
duceert ongedachte heerlijkheid
in de (nabije) toekomst. Wat een
bijzonder evangelie is ons gege-
ven. Dank aan de Vader!