‘Niet zo veel leraren.’

In de Schrift lees je, dat er niet zo
velen leraar zouden (willen) zijn. 
Niet alleen Paulus, maar ook Jako-
bus wijst daarop. Belangrijk, wat
Paulus aan Timotheüs schrijft:

Beijver je jezelf beproefd voor God
te stellen, een niet te beschamen 
werker die het woord van de waar-
heid recht snijdt
                          2 Timotheüs 2:15

‘De leraar moet dit doen.’

Ook hiervan is helaas iets anders 
gemaakt dan de betekenis is. Het
recht snijden betekent, dat waar-
heid van Gods woord op de juiste
manier aangesneden moet wor-
den. Vanuit het tekstverband in
de Schrift. Dus rekening houden
met wie het schrijft en aan wie
het gesprokene en geschrevene
gericht is.

‘Dat is logisch, ja.’

We zien dan, dat een leraar het
goede doet; zich houdt aan de-
ze principes. Wanneer iemand
onderricht geeft, en daarin aan 
de gemeente onderwijst wat in
feite voor Israël bedoeld is, dan
zit deze er naast en houdt zich in
de praktijk niet aan 2 Timotheüs
2:15. Het is dan ongezonde ver-
menging van twee evangeliën.