‘De nieuwe hemel en aarde.’

Vader heeft dat aangekondigd, en zal
komen, zoals ook door Jesaja aange-
reikt in de machtige profetie:

want zie, Ik schep nieuwe hemelen en
een nieuwe aarde, aan de vorige ding-
en zal niet meer gedacht worden; ze
zullen niet meer opkomen in het hart
                                          Jesaja 65:17

‘Ja daar zien we naar uit.’

Toch zal dat heerlijke uitzicht nog min-
stens 1000 jaar op zich laten wachten.
Maar we zullen bij de bazuin van God
al veranderd worden, heerlijkheid ont-
vangen, door Hem:

want ons domein behoort de hemelen
toe, waaruit wij ook de Redder
verwachten, de Heer Jezus Christus,
Die ons vernederd lichaam omzetten
zal, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheids-
lichaam
                            Filippenzen 3:20,21

Het zal al onze verwachting overtreffen.