‘We verwachten heerlijkheid.’

Dat gaat zeker komen, het zicht
van Israël is al geweldig. De aard-
se zegen staat vast, die zal hen
toevallen als de Messias Jezus
aanwezig is. Hij, de Koning van
de koningen en Heer van de he-
ren, zal hen op hun plaats zetten.

‘Voor ons de grote verwachting.’

Paulus geeft dat aan in Efeziërs:

In Hem ook zijn wij door loting
aangewezen, wij die tevoren be-
stemd zijn…opdat wij zijn tot lof-
prijs van Zijn heerlijkheid, die een
voorverwachting hebben in de
Christus
             Efeziërs 1:11,12

Die verwachting is eerder dan Is-
raëls verwachting. Paulus schreef
dat: 1 Thessalonicenzen 4:15-18,
in zijn eerste brief.