Ingeval haar man sterft nu, 
is zij vrij van de wet, zodat zij 
geen echtbreekster is wanneer 
zij van een andere man wordt.
   Romeinen 7:3b

In dit vers is het woord ander
in de uitdrukking andere man
in wezen andersoortig
In het huwelijk – man en vrouw 
is 1 echtgenoot + 1 echtgenote
samen 1. Dit is vanaf het begin 
(Genesis 2:24) zo geweest. 
Wanneer de echtgenoot sterft 
is de vrouw vrij van de wet. Nu
kan zij een andere man huwen,
en is zij geen echtbreekster. Dit
is de geschiedenis van Israël en
Jahweh. Jezus, Jahweh-Redder,
werd gekruisigd door toedoen
van Israël en na Zijn dood was
zij vrij om van een Ander te zijn.