opdat wij, door de volharding 
en door de vertroosting van 
de Schriften de verwachting 
hebben         
Romeinen 15:4

De verwachting die Tenach (OT)
gaf, was dat de Messias van het
volk Israël Zijn koninkrijk op aarde
zou oprichten. Als Hij komt, Jezus
de Christus, zal Hij als Opgestane
vanuit Israël een onvernietigbaar
koninkrijk vestigen. Alle volkeren
zullen onder Israël ressorteren.
De verwachting die wij als leden 
van het lichaam van Christus zien,
is de bazuin van God. Paulus had 
in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 dit
bekendgemaakt. Na het uitroepen
komt dan het wegroepen
Onze toekomst ligt te midden van
de hemelsen. Ons dienstwerk gaat
daar, in volkomenheid, verder. Nu
al mogen wij ons voorbereiden, de
Heer maakt je gereed, dag in, dag 
uit, voor die heerlijke toekomst.