Moge de God nu van de 
volharding en van de 
vertroosting jullie geven 
hetzelfde gezind te zijn tot 

elkaar, in overeenstemming
met Christus

         Romeinen 15:5

God geeft door Zijn Schriften en
geest, kracht tot volharding. In
een mooie beeldspraak kan Hij
daarom zo genoemd worden.
En Hij is de God van alle troost
en vertroosting. Opnieuw door
de Schriften, de verwachting die
ze geven, het uitzicht op grote
veranderingen ten goede. Voor
ons, Israël en heel de mensheid.
Bij de ekklesia in Rome ontbrak
kennelijk de eensgezindheid.
Het is wel zo, dat alle gelovigen
dezelfde geest ontvingen, maar
dat garandeert nog niet, dat zij
altijd hetzelfde gezind zijn.
Daarvoor is nodig, dat zij de
gezonde voeding van het juiste
evangelie (van genade) krijgen.
Verschillende evangeliën in 1
huis leiden tot tegenstrijdige
gezindheid.