De opziener dan, moet zijn:
onaanvechtbaar, man van één 
vrouw, nuchter, verstandig, 
ordelijk, gastvrij, tot
onderwijzen bekwaam
       1 Timotheüs 3:2

De kwalificaties zijn helder. Zo
ziet het er uit bij de opziener.
Op deze (en meer) aspecten is
de opziener onaanvechtbaar;
de tegenwerker zal proberen
aan te vallen. Lasterpraatje is
zó geboren en smaad gaat veel
sneller rond (onder gelovigen
ook, ja) dan waardering.
Gebed voor de opziener(s) zou
passend zijn; deze is immers
bezig in uitstekend werk (3:1).
Indien de opziener gehuwd is,
dan is man van één vrouw iets
waarin de opziener zijn Heer
eert, Die immers één lichaam
heeft (zie Efeziërs 5:22-33).
De opziener zou zelf leven
uit het samen met Christus
gekruisigd zijn, tot Zijn eer.