In het Hebreeuws (ook in het Grieks), zijn de letters van het alfabet ook cijfers. Elke letter stelt een bepaalde waarde voor, een getalswaarde. Als je dan de waarde van die letters van één woord optelt, heb je een bepaalde uitkomst. Dat werken met getallen bij woorden, noemt men ook wel ‘gematria’. Als je dat gaat onder-zoeken, kom je soms mooie dingen tegen, die de inhoud van de bijbelse boodschap bevestigen. Een bekend voorbeeld: ‘echad’; dat betekent: één. Israël weet het: er is één God, en die God is één. Dat ‘echad’ (een), heeft dan de getalswaarde 13; nu doet zich het eigenaardige feit voor, dat het woord voor liefde (ahavah) óók de getalswaarde 13 heeft! En Gods liefde brengt eenheid tot stand! Zijn werking van liefde levert eenheid op; eerst in Israël (2 en 10 stammen weer verenigd), daarna echte eenheid tussen Israël en de andere volkeren.
Traditioneel zit het eenheidsdenken in de Joodse traditie. Denk aan het Sjema Jisrael, hoor Israël, de Heer jullie God is één. Bij Paulus vind je de nadruk op eenheid vanzelfsprekend sterk terug. Denk maar aan de zevenvoudige eenheid in Efeziërs 4:1-7. Uiteindelijk zal ook de hele schepping één zijn in de onderschikking aan God, de geestelijke machten in de hemelen ook. Dat levert Gods liefde uiteindelijk op. Liefde brengt eenheid tot stand. Allebei met getalswaarde 13, samen is dat 26. En 26 is de waarde van de naam Jahweh (JHWH). Dat is mooi. Want, alle ware eenheid komt uit God zelf voort, evenals alle ware (= belangeloze) liefde!

NB: in Psalm 136 lees je 26 keer :
‘Want Zijn goedertierenheid (HB: chèsèd) is eonisch (HB: le-olam)’; ook wonderlijk he!