Woord vandaag

‘Hoe zit het met wat in Marcus 16 over slangen en gif staat?’

Venijn en gif kunnen geen schade toebrengen aan hen die deze
bediening hadden. De kracht van de slang om kwaad te doen werd
teniet gedaan zoals dat ook in de 1000 jaren het geval zal zijn.
Toen Paulus op Melita was, werd hij door een zeer giftige slang
gebeten, maar hij schudde die af in het vuur en het deed hem…niets!

‘Dat is nogal wat zeg, want zeer gitige slangen kunnen bijten met een
gif dat binnen enkele minuten doodt!’

Kennelijk had Paulus naast andere bedieningen óók aandeel in deze
bediening die in Marcus 16 staat. Hij nam deel aan het brengen van
de opstandingsboodschap aan heel de schepping.
Men ging overal naar toe (in het bijzonder Paulus) en we mogen de
conclusie trekken, dat deze opdracht helemaal werd uitgevoerd, als
enige van de opdrachten die in de diverse evangeliën vermeld staan.

‘Toch wel geweldig wat Paulus in Romeinen 8 schrijft, dat heel de
schepping bevrijd zal worden als gevolg van de opstanding(skracht)
van Christus!’

Heel bijzonder, dat wij dat mogen zien. Dat lijkt voor ons bijna wel
vanzelfsprekend, maar het is in feite ongelooflijk fijn dát te beseffen!

Gód gaat bevrijden en de garantie is er al: Christus Jezus als de
opgestane en levendgemaakte Heer aan Gods rechterhand!

Woord vandaag

‘Nou ik ben benieuwd hoor, wat er aan de hand is met die nieuwe
tongen en wat dat betekent.’

In het begin gingen Adam en Eva anders met de dieren om dan wij
vandaag de dag. Alle dieren werden voor Adam gebracht en hij
benoemde ze (Genesis 2:20). Toen de slang tegen de vrouw sprak,
verraste dat haar niet. Je kunt hieruit opmaken, dat de dieren ken-
nelijk op een of andere manier met de mens konden communiceren.

‘Dus kun je zeggen, dat die nieuwe tongen mogelijk te maken heeft
met de dieren?’

Uit Jesaja 11:6-9 en Romeinen 8:19-22 blijkt, dat de schepping profijt
gaat hebben van de grote ommekeer, die door de opstanding van
Christus teweeggebracht werd. Het afnemende verderf zal ook de
dierenwereld aangaan.

‘Dat wordt zo wel duidelijker ja, en de demonen dan? Er wordt toch iets
gezegd over het uitdrijven van demonen?’

Demonen willen graag in een menselijk lichaam wonen. Zij willen dat
dan gebruiken om de leden ervan hun wil te laten doen.
We lezen dat ze bij gelegenheid ook in een dier kunnen wonen (Lucas 8:32).
De schepping zal nooit echt goed kunnen zijn voordat de vrijheid aan
de demonen ontnomen is. Dat zal gebeuren als het grote Babylon ver-
nietigd wordt en de woonplaats wordt van de demonen en de gevangenis
van elke onreine geest (Openbaring 18:2).

‘Er gaat dus nog heel wat gebeuren, in de nabije toekomst! Maar waar zijn
die demonen nu?’

Het evangelie van de opstanding van Christus verschafte de kracht om de
demonen hun juiste plaats te wijzen.  Deze macht hadden de apostelen.

‘En hoe zit het dan met die slangen en hun gif en andere giftige dingen?’

Daarover lezen we morgen meer, ook daar heeft de kracht van de opstanding
iets mee te maken!

Woord vandaag

‘Dat stukje van gisteren uit Marcus 16, dat gaat om de scheppings-
opdracht. Wat is er bijzonder aan deze opdracht?’

Na de opstanding van Christus wordt hier een heenwijzing gegeven,
dat het invloed heeft op heel de schepping! Als we de verzen lezen,
zien we dat er niet echt over geestelijke gevolgen gesproken wordt.
Het heeft te maken met de fysieke schepping. Het wijst allemaal
naar lichamelijke zegen.

‘Er wordt inderdaad niets gezegd over geestelijke zegen zoals je dat
bij Paulus wel aantreft.’

In feite worden alle hindernissen weggenomen, die een zegen op
lichamelijk gebied in de weg staan:
– het vermogen van demonen om een menselijk lichaam te bezitten;
– het verband tussen de mens en de lagere schepselen moet hersteld;
– het gif van de slangen en andere giftige elementen onschadelijk maken;
– de huidige tendens van ziekten moet buiten werking gesteld;
– de dood moet teniet gedaan worden.

‘Dat zit er allemaal in, best veelomvattend zeg. En is deze opdracht
al uitgevoerd? Heeft heel de schepping dit vernomen?’

De opdracht hield onder andere in, dat zij in heel de wereld uit zouden
gaan en dit verkondigen aan heel de schepping. De Heer had het niet
over ‘alle mensen’ of  ‘alle natiën’, maar heel de schepping!
We denken dan aan de dieren, de lagere scheppingsorde dan de mens,
en de hemelse machten en krachten.

‘Maar welke boodschap wordt dan gebracht?’

De dood en opstanding van Christus. Als de Heer deze opdracht geeft,
is Hij zelf de Opgestane. Hij heeft een onverderfelijk leven en dat geeft
Hij door! Dat geldt de héle schepping: verlossing en bevrijding van het
verderf; ook Romeinen 8:18-25 spreekt daar duidelijk over.

‘Maar hoe kan dat dan gebeuren? Hoe kunnen de lagere schepselen dat
weten? Hoe kan het aan hen duidelijk gemaakt worden?’

Hier wordt over nieuwe tongen gesproken. In Handelingen werd in
de toen bekende talen gesproken. De Korintiërs bezaten deze gave ook.
Het woord ‘nieuw’ (Grieks: kainon) duidt op iets dat anders is dan het
bestaande. Welk teken (Marcus 16:17) is dat hier?

‘Tsjonge zo zit er weer iets in dit gedeelte wat me brandend nieuws-
gierig maakt over wat er achter kan zitten.’

Oke, daarover morgen meer! Dan gaan we door over de geweldige
boodschap van de betekenis van de opstanding van Christus!

Woord vandaag

‘We hebben gekeken naar twee zendingsopdrachten in Mattheüs,
die bleken niets met het lichaam van Christus te maken te hebben.
Maar hoe zit het met de andere evangelisten?’

In Marcus 16:14-20 vinden we wat je de ‘scheppingsopdracht’ kan
noemen:

14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij
verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet
geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt
het evangelie aan de ganse schepping.
16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie
niet gelooft, zal veroordeeld worden.
17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken,
zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en
zij zullen genezen worden.
19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen
in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.
20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte
en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.]

In vers 15 lees je de echte opdracht die meegegeven wordt. Je ziet daarna
dat er twee voorwaarden gesteld worden: geloof en doop (in water).

Daarbij zal de Heer tekenen geven als: genezingen, uitdrijven van demonen,
als iets dodelijks gedronken wordt er geen schade van ondervinden, etcetera.

‘Daar hoor of zie je weinig van. Ik weet wel, dat sommige dingen geclaimd
worden, zoals spreken in tongen, genezingen, uitdrijven van demonen.’

Maar nu noem je net drie bovennatuurlijke dingen die zo moeilijk te con-
troleren zijn. Van genezingen is bekend, dat het vrijwel altijd niet om won-
derbaarlijke genezingen gaat. Een hele bekende is, dat men in een dienst
wegloopt uit een rolstoel,  maar daarna er binnen de kortste keren weer
in zit. Of dat men claimt een ongeneeslijk zieke te hebben genezen, die na
enige tijd aan die ziekte overlijdt.

‘Dan zit men dus daarmee fout. Het blijkt niet zo te werken in deze tijd.
Het is verbonden met het evangelie van het koninkrijk zeker?’

Nou en of, helemaal! Het is een heel andere inhoud dan we bij Paulus
lezen, bij hem hoor je van geloof, liefde en verwachting, en niets van
dit soort dingen, alsof die in deze tijd het evangelie zouden begeleiden.