‘Het evangelie is, dat een zonde de zonde wegdoet?’

Johannes sprak in een beeld over dit principe:

Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!
                                                                                                  Johannes 1:29

Zoals met Pesach een onschuldig, vlekkeloos lam geslacht werd
als type van de Heer zelf, zo werd Hij zelf het ware Lam dat de zonde
van de wereld zou wegnemen. Die werd op het Lam gelegd en zo
werd Hij tot zonde gemaakt. Voor allen.

‘Machtig, wat een evangelie.’

Al die zondaren worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping in Christus Jezus. Allen zondigden en misten de
heerlijkheid van God. Zij worden allemaal gerechtvaardigd door
het geloof van Jezus Christus. Om niet. Zij hoeven, nee zij kúnnen
daar niets voor doen en evenmin iets aan toevoegen.

‘Prachtig he, wat een grote God leren wij kennen.’

Het is alleen door Zijn geloof en in Zijn genade. Zo werden wij gered.
Er is geen houden meer aan. Allen worden, nee, zíjn gered in Zijn
bloed en gaan dus mee in die stroom van genade. Hij werd tot zonde
gemaakt en zo zijn wij verlost van dat te zware pakket op onze schou-
ders. Zoals Israëls ongeloof het geloof van God niet buiten werking
kon stellen, zo kon ons ongeloof ook de redding door Gods genade
niet tegenhouden!